БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 2021 ж. 13 сәуір «Ғылым қоры» АҚ ғалымдардың 2021 рейтингін ұсынады ПРЕСС-РЕЛИЗ 13 апреля 2021 г. АО «Фонд науки» представляет рейтинг ученых 2021

13.04.21
|
Новости

«Ғылым қоры» АҚ ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциаландыруға сәтті жеткен ғалымдардың рейтингін жариялайды.

2021 рейтингі бизнеске арналған әзірлемелерді іске асыратын әртүрлі ғылыми-зерттеу институттарының 50-ден астам ғалымдар тобын қамтиды.Ғылыми топтардың қызметін талдау негізінде сату көлемін арттырып, дамуға жеке инвестицияларды тартып, нарықта сұранысқа ие қолданыстағы жобалар жетекші орындарға ие болды,

Сонымен, бірінші жолда «Жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу институттарының қызметін кешенді автоматтандыру және цифрлық қызметтерді енгізу» ІТ-жобасы иеленді. «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» жоғары оқу және дайындық үшін пандемия жағдайында шетелдік аналогтардан функционалы артық платформаны ұсынды.

Екінші - «Қара және түсті металдардың коррозияға төзімділігін галлуазитті нанотүтікшелерді қолдану арқылы арттыру» жобасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті тауып жасаған коррозияға қарсы қорғаныс жабыны экономиканың әртүрлі салаларында тұтынушылар тарапынан сұранысқа ие.

Рейтингтің үшінші қатарында «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің» «Майлы қалдықтарды инновациялық технологиямен өңдеу» жобасы тұр - қондырғы ластанған топырақты (мұнай шламын) 90% -дан жоғары мұнай жинау деңгейімен тазалайды.

Жобалардың толық тізімін қосымшадан көре аласыз (кесте 1).

Бағалау келесі критерийлер бойынша жүргізілді: инновация сапасы (Q1 және Q2 жарияланған мақалалары, Hirsch индексі), инвесторлардың сенімі (бірлесіп қаржыландыру), ғалымдардың кірісі (роялтиді қоса алғанда) және тұтынушылардың сенімі (сату). Ғылыми жарияланымдар мен коммерциялық нәтижелердің тепе-теңдігі - ғалымдардың экономика дамуына қосқан практикалық үлесінің көрсеткіші.

 

«Ғылым қоры» АҚ

 

 

АО «Фонд науки» публикует рейтинг ученых, достигших успешной коммерциализации результатов научно-технической деятельности (РННТД).

Рейтинг  2021 года  охватывает  свыше 50 команд ученых из различных НИИ, внедряющих разработки для бизнеса. По итогам анализа деятельности научных команд, лидирующие позиции заняли действующие проекты, востребованные на рынке, наращивающие объемы продаж и привлекающих частные инвестиции для  развития.

Так, первое место занял IT-проект «Комплексная автоматизация деятельности высших учебных заведений, НИИ и внедрение цифровых сервисов».   НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» в условиях пандемии предложил полноценную платформу для обучения, превосходящую по функционалу зарубежные аналоги. 

На второй строчке - проект «Повышение коррозионной стойкости черных и цветных металлов путем использования галлуазитовых нанотрубок» - защитное антикоррозионное покрытие, разработанное НАО "Карагандинский государственный технический университет" востребовано потребителями в различных секторах экономики.

НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» на  третьей строчке рейтинга  с проектом  «Переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии» - установка очищает загрязненную почву (нефтешламы) со степенью извлечения нефти свыше  90%.    

Ознакомиться с полным перечнем проектов вы можете в приложении (таблица 1).    

Оценка проводилась по следующим критериям: качество новации (опубликованные статьи Q1 и Q2, индекс Хирша), доверие инвесторов (софинансирование), доходы ученого (включая роялти) и доверие потребителя (продажи). Баланс научных публикаций и коммерческий результат является  показателем практического вклада ученых в развитие экономики.

 

АО «Фонд науки»  

ТОП - 50 научных команд, коммерциализирующих свои изобретения


Обратная связь