Science Stars 2020

20.04.20
|
Новости

 

 

 

Science Stars 2020

 

18 апреля 2020 года состоялся онлайн-финал «Science Stars». Национальный конкурс научной коммуникации среди школьников и студентов колледжей Казахстана был организован Британским Советом, журналом OYLA, Назарбаев Университетом и АО «Фонд науки» при поддержке компании «Шеврон» для популяризации науки среди молодежи.

 

В первом этапе конкурса участвовало 260 претендентов, из которых было выбрано 10  финалистов. 11-12 апреля 2020 года для отобранных участников был организован онлайн-тренинг по навыкам коммуникации и презентации.

 

«Я рад, что конкурс Science Stars проводится уже в третий раз», — сказал директор Британского Совета в Казахстане Роуэн Кеннеди о ежегодном конкурсе. «Наука играет огромную роль в создании устойчивого будущего для общества, а также помогает в решении насущных проблем, связанных с пандемией COVID-19. Великобритания входит в число мировых лидеров в области науки, производя 16% наиболее цитируемых результатов исследований в мире, и имеет больше Нобелевских премий, чем любая другая страна, кроме США. Посредством Science Stars Британский Совет делится опытом Великобритании, чтобы поддержать стремление Казахстана в развитии экономики знаний и вдохновляет молодежь на карьеру в STEM, чтобы они стали исследователями и учеными будущего».

 

В онлайн-финале конкурса участники представили трехминутную презентацию на казахском или русском языках, рассказывающую об изобретении, теории или проекте в одной из следующих областей науки: технологии, инженерия, медицина, биология, химия, физика или математика. Презентации финалистов будут размещены на YouTube-канале Британского Совета.

 

Жюри финала конкурса было представлено Председателем Правления АО «Фонд науки» Арыном Орсариевым, ведущим научным сотрудником National Laboratory Astana Алмагуль Кушугуловой и координатором по связям с общественностью компании «Шеврон» Жанар Кошпановой. Они определили лучших ораторов, а также  наградили их ценными призами: Алиби Садыков - ноутбук за 1-е место, Камеля Досанова и Асем Бисенбай - планшет за 2-е и 3-е места.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с координатором проекта Дильшат Жусуповой по телефону +7 (727) 222 13 20 с 10:00 до 19:00 или по электронной почте famelab@oyla.xyz.

 

 

 

ScienceStars 2020

 

2020 жылы 18 сәуірде «Science Stars-тың» Қазақстандағы онлайн-финалы өтті. Қазақстан оқушылары мен колледж студенттері арасында өткен Ұлттық ғылыми коммуникациялар байқауын жастардың арасында ғылымды насихаттау мақсатында Британ Кеңесі, OYLA журналы, Назарбаев Университеті және «Шеврон» компаниясының қолдау көрсетуімен «Ғылым қоры» АҚ-ы ұйымдастырды.

 

Байқаудың бірінші кезеңіне 260 үміткер қатысты, олардың 10-ы финалға іріктеліп алынды. 2020 жылдың 11-12 сәуірінде финалистер үшін коммуникация және презентация машықтары бойынша арнайы онлайн-тренинг ұйымдастырылды.

 

«Science Stars байқауы үшінші рет өткізіліп жатқанына қуаныштымын», — деді Қазақстандағы Британдық Кеңестің директоры Роуэн Кеннеди. «Қоғамның тұрақты болашағын қалыптастыруда ғылым үлкен рөл атқарады, атап айтқанда ол COVID-19 пандемиясына байланысты өзекті мәселелерді шешуге көмектеседі. Ұлыбритания ғылым саласындағы әлемдік көшбасшылардың қатарына кіріп, әлем бойынша дәйексөз ретінде жиі келтірілетін 16% зерттеу жүргізеді және АҚШ-тан басқа елдерге қарағанда ең көп Нобель сыйлығын иеленген. Science Stars арқылы Британдық Кеңес Қазақстанның білім экономикасын дамытуға деген ұмтылысын қолдап, жастардың болашақта зерттеушілер мен ғалымдарға айналуы үшін STEM-де мансап құруға шабыттандырады».

 

Онлайн-финалға қатысушылар келесі ғылым салаларының бірі бойынша өнертабыстар, теориялар немесе жобалар туралы баяндалатын үш минуттық қазақ немесе орыс тіліндегі презентацияларын ұсынды: технология, инженерия, медицина, биология, химия, физика немесе математика. Финалистердің презентациялары Британ Кеңесінің YouTube-каналына салынады.

 

Қазылар алқасына «Ғылым қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы Арын Орсариев, National Laboratory Astana-ның жетекші ғылыми қызметкері Алмагүл Кушугулова және «Шеврон» компаниясы қоғаммен байланыс бөлімінің координаторы Жанар Кошпанова кірді. Олар үздіктерді анықтап, келесі құнды сыйлықтарды табыс етті: Алиби Садыков - ноутбук 1-ші орын үшін, Камеля Досанова және Асем Бисенбай - планшет 2-ші және 3-ші орын үшін.

 

Қосымша сұрақтарыңыз болса, сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін +7 (727) 222 13 20 телефоны немесе famelab@oyla.xyz электронды поштасы арқылы жобаның координаторы Дильшат Жусуповаға хабарласа аласыздар.

 

 

 

Science Stars 2020

 

The online final of Science Stars, a national science communication competition for school and college students in Kazakhstan, was held on April 18, 2020.

 

It was organised by the British Council, OYLA Magazine, Nazarbayev University and the Science Fund, with the support of Chevron Kazakhstan, to popularize science among youth.

 

Ten finalists were selected from 260 applications during the first stage of the competition. An online masterclass was conducted for the finalists on April 11-12, 2020, during which they developed their communication and presentation skills.

 

“I’m delighted that the Science Stars competition is taking place this year for the third time,” said British Council Kazakhstan Director Rowan Kennedy about the annual competition. “Science has a huge role to play in creating a sustainable future for all societies – as well as in helping to address the immediate challenges posed by the COVID-19 pandemic. The UK is among the world’s science powerhouses, producing 16% of the most cited research output globally, and has more Nobel prizes than any other nation apart from the USA. Through Science Stars, the British Council is sharing UK approaches to support Kazakhstan’s ambition to develop its knowledge economy by inspiring young people to take up careers in STEM and become the researchers and scientists of the future.”

 

The participants presented their three-minute speeches in Kazakh and Russian about an invention, theory or project in technology, engineering, medicine, biology, chemistry, physics or mathematics during the online final. Their presentations will be posted on the British Council’s YouTube channel.

 

The jury included Science Fund Board Chairman Aryn Orsariyev, National Laboratory Astana Leading Researcher Almagul Kushugulova and Chevron Community and Engagement Coordinator Zhanar Koshpanova. They determined the best speakers and awarded them with valuable prizes: Alibi Sadykov - laptop for 1st place, Kamelya Dossanova and Assem Bissenbay - tablet for 2nd and 3rd place.

 

Please contact Project Coordinator Dilshat Zhussupova at +7(727) 222 13 20 at 10:00-19.00 or famelab@oyla.xyz if you have any questions.


Обратная связь